Catalog: Produktkatalog MPG&E

COMPACT CX BT (m T) (140512002)   Kontaktlinsen

COMPACT CX BT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Bitorisch

 

 

 

COMPACT EZ BT (o T) (141512001)   Kontaktlinsen

COMPACT EZ BT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Bitorisch

 

 

 

COMPACT EZ BT (m T) (141512002)   Kontaktlinsen

COMPACT EZ BT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Bitorisch

 

 

 

compact perfect PT VT (o T) (115410151)   Kontaktlinsen

compact perfect PT VT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Bitorisch

 

 

 

compact perfect PT VT (m T) (115410152)   Kontaktlinsen

compact perfect PT VT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Bitorisch

 

 

 

COMPACT S BT (o T) (133012001)   Kontaktlinsen

COMPACT S BT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Bitorisch

 

 

 

COMPACT S BT (m T) (133012002)   Kontaktlinsen

COMPACT S BT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Bitorisch

 

 

 

COMPACT AS BT (o T) (143012001)   Kontaktlinsen

COMPACT AS BT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Bitorisch

 

 

 

COMPACT AS BT (m T) (143012002)   Kontaktlinsen

COMPACT AS BT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Bitorisch

 

 

 

COMPACT CNM BT (o T) (134012001)   Kontaktlinsen

COMPACT CNM BT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Bitorisch