Catalog: Produktkatalog MPG&E

COMPACT perfect RT (MKL) (134512004)   Kontaktlinsen

COMPACT perfect RT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch

 

 

 

compact perfect VPT (o T) (135012001)   Kontaktlinsen

compact perfect VPT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch

 

 

 

compact perfect VPT (m T) (135012002)   Kontaktlinsen

compact perfect VPT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch

 

 

 

dream-lens zoom TRX (o T) (187218721)   Kontaktlinsen

dream-lens zoom TRX

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch spezial

 

 

 

dream-lens zoom TRX (m T) (187218722)   Kontaktlinsen

dream-lens zoom TRX

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch spezial

 

 

 

DreamLens TRX (o T) (64507421)   Kontaktlinsen

DreamLens TRX

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch spezial

 

 

 

DreamLens TRX (m T) (64507422)   Kontaktlinsen

DreamLens TRX

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch spezial

 

 

 

compact perfect PT (o T) (115310141)   Kontaktlinsen

compact perfect PT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch spezial

 

 

 

compact perfect PT (m T) (115310142)   Kontaktlinsen

compact perfect PT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch spezial

 

 

 

COMPACT perfect PT (MKL) (115310144)   Kontaktlinsen

COMPACT perfect PT

CL-Typ:Formstabil

CL-Anwendungsart:Konventionelle Linse (Nicht-Tauschsystem)

CL-Geometrie:Torisch spezial